Диалектни думи


Категория на документа: Български език


 ЮЗУ "Неофит Рилски"

КУРСОВА РАБОТА

Тема: Диалектни думи

Изготвил: Диана Бекова
Специалност: Българска филология
Курс: IV
Фак.№ 0936005

Дата: Проверил:
10.05.2013г. Доц. д-р А.Стоилов

гр.Благоевград

2013г.

Диалектната дума се характеризира в ограничено териториално разпределение, т.е. характеризира се в наличието на ареал (границите на разпространение на едно явление), а линията която свързва точките на разпространението на дадено диалектично явление се нарича изоглоса. За проучването на лексикалната пъстрота, разнообразие на българските говори не са значими стандартните фонетични особености, които характеризират даден говор. Например: думата бèла с изговор е ˂ Ѣ от гледна точка на книжовния език е диалектна, но тя с нищо не обогатява словния фонд на българските народни говори, тъй като съдържа в себе си фонетична особеност, която характеризира всички западни български говори, т.е.за никого не е тайна, че на думата бèла съответства книжовното прилагателно бяла. Затова за проучването на словното богатство на българските народни говори са интересни думи от тях, които отсъстват от лексикалната система на книжовния език; притежават словообразователен формант, който не е присъщ на книжовния език; образувани са с помощта на произвеждаща основа, която не е характерна за книжовния език; имат граматическа характеристика, която се различава от книжовната и притежават различна семантика. На основата на тези различителни белези определяме основните видове диалектна лексика:
I. Номинативни диалектизми ( терминологични диалектизми):

1. Една част от тези думи са непознати за книжовния език, както със своята външна форма, така и със своята семантика, значение.

Пример: крẚв'ẚк м., вид смок, който се завива около вимето на кравата и смуче мляко от него.
ỳтреш м., пръчица (метална или дървена), която закрепва ралото с металната халка на ярема.

2.В диалекта съществуват думи, на които външната им форма е непозната за книжовния език, но той самия притежава дума, с която да назовава носеното от диалектната дума значение.

Пример: В Родопите мърчник м., прилеп
ỳщник м., обица

2. В диалекта съществуват думи, които са образувани от произвеждащи основно непознати в книжовния език, но с форманти към тях, който са характерни за книжовния език.

Пример: влẚшка ж., царевица › влẚшни - качамак

II. Словообразователни диалектизми:
1. В диалектите има думи, които са образувани с помощта на неприсъщи за книжовния език префикси или суфикси. Тези диалектизми се наричат инвентарни.

Пример: дръжẚл'е (-ка)

2. В диалектите има и думи, които са образувани с помощта на префикси и суфикси, които се употребяват в книжовния език, но тези суфикси диалекта ( в съпоставителен план с книжовния език се отличават със своето разпределение). Тези диалектни думи се наричат дистрибутивни диалектизми, тъй като афиксът в диалектната дума е различен от употребения в книживната.

Пример: кòледник › коледȦР
спрèгам › впрягам

III. Граматични диалектизми - при тях диалектната и книжовната дума се различават по своята граматическа характеристика.

Пример: рẚлуп - хралупа ж.

IV. Фонетични диалектизми - към тях отнасяме всичко ония думи, които притежават във външната си форма фонетични особености, които не са характерни за съответния говор от който е думата. Тези промени се отнасят до вмъкване или изпадане на вокали и консонанти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диалектни думи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.